znak SR
Kontakt
budova ÚPSVaR Veľký Krtíš
Kontakt ÚPSVaR Veľký Krtíš

ÚPSVaR Veľký Krtíš
Madácha 2
990 01 Veľký Krtíš

www.upsvar-vk.sk
vk@upsvr.gov.sk

sekretariát: 047/2451 101
fax: 047/4831727



Vysunuté pracovisko Vinica

ÚPSVaR Veľký Krtíš vys. prac. Vinica
Cesta slobody 466
991 28 Vinica


www.upsvar-vk.sk
vk@upsvr.gov.sk

Telefón:
069 2061 800
069 2063 185
Odporúčame navštíviť
profesia
praca-kariera
presbium
profesia
profesia
profesia
profesia
>>Oznamy > Legislatíva

Legislatíva


Prehľad zákonov na internetových portáloch


Po kliknutí na dole uvedené linky budete presmerovaný na daný internetový portál.

JASPI ZBIERKA


Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov


Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov podľa ktorých ÚPSVaR vo Veľkom Krtíší koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k úradu:
  • Základné predpisy
  • Právne predpisy pre sociálne veci a rodinu
  • Interné normy pre sociálne veci a rodinu
  • Právne predpisy pre služby zamestnanosti
  • Interné normy pre služby zamestnanosti
ZÁKLADNÉ PREDPISY
Číslo
predpisu
Názov
5 /2004 Z.z.Zákon č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov
400/2009 Z.z.Zákon NR SR č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
311/2001 Z.z.Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. zákonník práce
553/2003 Z.z.Zbierka Zákonov č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
552/2003 Z.z.Zbierka zákonov č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme
428/2002 Z.z.Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
330/2007 Z.z.Zákon č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
152/2004 Z.z.Zákon č. 152/2004 Z.z. o sociálnom fonde o zmene a doplnení niektorých zákonov
2/1991 Z.z.Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
453/2003 Z.z.Zákon č. 453/2003 o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnaností a doplnení niektorých zákonov
341/2004 Z.z.Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplňaní
394/2006 Z.z.Nariadenie vlády SR č. 394/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
578/2009 Z.z.Nariadenie vlády SR č. 578/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
550/2009 Z.z.Nariadenie vlády SR č. 550/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
447/2008 Z.z.Zákon 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
71/1967 Z.z.Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
600/2003 Z.z.Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
448/2008 Z.z.zákon 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov
571/2009 Z.z.Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
600/2003 Z.z.Zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa a o zmien a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
235/1998 Z.z.Zákon č. 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony
238/1998 Z.z.Zákon č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov
627/2005 Z.z.Zákon č. 627/2005 Z.z, o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
561/2008 Z.z.Zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
599/2003 Z.z.Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
601/2003 Z.z.Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
201/2008 Z.z.Zákon č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
544/2010 Z.z.Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v vôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Vyhláška MPSVaR SR č. 31/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MPSVaR SR č. 44/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalej...

Zodpovedá za obsah: JUDr. Vladimír MichalicaAktualizované: 02. 02. 2011